Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Schoonmaakbedrijf Garritsen, gevestigd te 1355 HA Almere aan de Hofmark 3.

I. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan met of door Schoonmaakbedrijf Garritsen De aanbiedingen en overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk met Schoonmaakbedrijf Garritsen overeengekomen zijn. Voorwaarden van de wederpartij zullen niet van toepassing zijn en worden bij dezen uitdrukkelijk verworpen.
2. In deze voorwaarden en de aanbiedingen en overeenkomsten wordt onder de volgende begrippen verstaan:
Opdrachtgever / wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Schoonmaakbedrijf Garritsen een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en/of waarvoor werkzaamheden worden verricht, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden – schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten – waarvoor een aanbieding is gedaan, waartoe opdracht is gegeven of welke uit de opdracht voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Werkprogramma: een formulier of andere gegevensdrager waarop Schoonmaakbedrijf Garritsen een werk omschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met aanduiding van hun aard, plaats tijd en frequentie.
Object: de schoon te houden zaak ((gedeelte van een) gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.).
Producten van de geest: in elk geval werkwijzen, ontwerpen en adviezen.
3. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

II. AANBIEDINGEN
1. Alle door Schoonmaakbedrijf Garritsen gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven eigendom van Schoonmaakbedrijf Garritsen en moeten op eerste verzoek aan Schoon­maakbedrijf Garritsen worden afgegeven. Het is niet toegestaan deze zaken te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Schoonmaakbedrijf Garritsen niet tot acceptatie van een opdracht. Ook niet nadat de opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht onder die voorwaarden te willen verstrekken. Wanneer Schoonmaakbedrijf Garritsen een opdracht niet accepteert stelt zij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.
4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de diensten van Schoonmaakbedrijf Garritsen, is deze gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de weder­partij werden gemaakt in rekening te brengen.

III. OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever aan Schoonmaakbedrijf Garritsen te kennen geeft de opdracht op basis van de door Schoonmaakbedrijf Garritsen uitgebrachte aan­bieding te willen verstrekken en Schoonmaakbedrijf Garritsen vervolgens deze opdracht door middel van een schriftelijke order­bevestiging accepteert, dan wel partijen dienaangaande een overeenkomst ondertekenen. Ook komt een overeenkomst tot stand wanneer Schoonmaakbedrijf Garritsen met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen. Dit laat echter onverlet dat Schoonmaakbedrijf Garritsen gerechtigd is haar aanbieding (offerte) uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk te wijzigen. Indien opdrachtgever dan niet binnen een termijn van acht dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen deze wijziging komt de overeenkomst tot stand op basis van de gewijzigde aanbieding.
2. De inhoud van de overeenkomst wordt volledig bepaald door de aanbieding (offerte) zijdens Schoonmaakbedrijf Garritsen en voor zover daarin opgenomen de werkomschrijving. Afwijkingen daarvan zijn enkel rechtsgeldig wanneer zij door Schoonmaakbedrijf Garritsen schriftelijk zijn aanvaard.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, be­hou­dens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

IV. LOOPTIJD EN BEËINDIGING / OPZEGGING OVEREENKOMSTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst van een eenmalig karakter daarvan blijkt, kennen alle overeenkomsten een looptijd van 12 maanden. Deze looptijd gaat in op het moment dat Schoonmaakbedrijf Garritsen een aanvang maakt met de werkzaamheden.
2. Behoudens opzegging als hierna bedoeld wordt de overeenkomst na afloop van de looptijd, al dan niet stilzwijgend, verlengd met een periode van 12 maanden.
3. Opzegging van de overeenkomst kan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, slechts plaatsvinden tegen het einde van de looptijd. Opzegging kan enkel schriftelijk bij aangetekend schrijven plaatsvinden. Door opdrachtgever is daarbij een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen, aldus dat uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd dient te zijn opgezegd.
4. Niettemin is iedere partij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ingeval de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft alsnog binnen een daarbij gestelde, redelijke termijn te presteren of behoorlijk te presteren, dan wel de andere partij komt te overlijden of onder curatele gesteld wordt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surseance van betaling verkrijgt, dan wel op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.
5. Wanneer de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in het object dat onderwerp is van de overeenkomst, bijvoorbeeld door verbouwing of verhuizing, zal dat aan de tussen partijen bestaande overeenkomst niets afdoen. Het door toedoen of nalaten van de opdrachtgever niet meer voorhanden zijn van het object, komt voor diens risico. Partijen zullen in een dergelijk geval gezamenlijk een oplossing zoeken, waarbij Schoonmaakbedrijf Garritsen  tenminste in een gelijke situatie dient te komen als voor de wijziging.

V. UITVOERING
1. De overeenkomst zal door Schoonmaakbedrijf Garritsen naar beste inzicht en vermogen wor­den uitgevoerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is er ten aanzien van de door Schoonmaakbedrijf Garritsen te verrichten werkzaamheden sprake van een inspanning verbintenis.
2. Schoonmaakbedrijf Garritsen is gerechtigd de werkzaamheden c.q. de uitvoering daarvan op kleine punten te wijzigen zonder dat dienaangaande prijsaanpassing plaatsvindt. Schoonmaakbedrijf Garritsen draagt er dan zorg voor dat ook na wijziging een resultaat wordt bereikt gelijk aan of vergelijkbaar met hetgeen in het werkprogramma is opgenomen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden werkzaamheden alleen uitgevoerd op werkdagen. Schoonmaakbedrijf Garritsen bepaalt door hoeveel en door welke werknemers de werkzaamheden uitgevoerd worden. Opdrachtgever kan dienaangaande geen rechten doen gelden. Voor werkzaamheden buiten de reguliere tijden of op zon- en/of feestdagen kan Schoonmaakbedrijf Garritsen een toeslag berekenen.
4. Wanneer de opdrachtgever van mening is dat de door Schoonmaakbedrijf Garritsen verrichtte werkzaamheden niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, zal hij Schoonmaakbedrijf Garritsen daarvan onverwijld schriftelijk in kennis dienen te stellen. Daarbij dient hij opgave te doen van de door hem geconstateerde afwijking met aanduiding van de aard en ernst en het tijdstip en de ruimte. Opdrachtgever dient Schoonmaakbedrijf Garritsen dan een redelijke termijn van tenminste vijf dagen te gunnen om de geconstateerde afwijking te herstellen. Bij gebreke hiervan kan opdrachtgever aan de  geconstateerde afwijking geen enkel recht ontlenen.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft Schoonmaakbedrijf Garritsen het recht (een deel van) de werkzaamheden door derden te laten verrichten.
6. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Schoonmaakbedrijf Garritsen aan­geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Schoonmaakbedrijf Garritsen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Schoonmaakbedrijf Garritsen zijn verstrekt, heeft Schoonmaakbedrijf Garritsen het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de ver­traging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.
7. Schoonmaakbedrijf Garritsen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroor­zaakt doordat Schoonmaakbedrijf Garritsen is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Schoonmaakbedrijf Garritsen of door Schoonmaakbedrijf Garritsen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor kosten welke voortvloeien uit de bediening of onjuiste bediening van de in het pand van de wederpartij aangebrachte alarminstallatie noch voor de kosten voor de alarmdienst, meldkamer, politie, brandweer, ambulance, sleutelhouder, etc.
9. Indien door Schoonmaakbedrijf Garritsen of door Schoonmaakbedrijf Garritsen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of op een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste c.q. benodigde faciliteiten.
10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Schoonmaakbedrijf Garritsen en de door haar ingeschakelde werknemers en/of derden hun werkzaamheden veilig kunnen uitoefenen.

VI. CONTRACTSOVERNAME
1. Indien Schoonmaakbedrijf Garritsen ten behoeve van de wederpartij een project overneemt van een derde waarbij werknemers van de derde op het betreffende project betrokken zijn, dient de wederpartij Schoonmaakbedrijf Garritsen te informeren over de hoogte van de loon­kosten, de werkduur, de arbeidsvoorwaarden en de persoonsgegevens van de betreffende werknemers. De wederpartij dient daartoe schriftelijke bewijsstukken aan Schoonmaakbedrijf Garritsen te overhandigen.
2. Indien de arbeidsvoorwaarden c.q. loonkosten van deze werknemers naar boven afwijken van de gebruikelijke tarieven en voorwaarden van Schoonmaakbedrijf Garritsen c.q. van de CAO voor het Schoonmaak- respectievelijk glazenwassersbedrijf, dient de wederpartij het verschil aan Schoonmaakbedrijf Garritsen te vergoeden. Schoonmaakbedrijf Garritsen is gerechtigd dit verschil apart bij de wederpartij in rekening brengen.
3. De wederpartij kan Schoonmaakbedrijf Garritsen niet aansprakelijk houden voor schade van welke aard dan ook die door de overgenomen werknemers zijn veroorzaakt noch staat Schoonmaakbedrijf Garritsen in voor de kwaliteit en uitvoering van de overeengekomen werk­zaamheden die door de overgenomen werknemers zijn verricht en waaraan Schoonmaakbedrijf Garritsen door de overname is gebonden.

VII. PRIJZEN EN BETALING
1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Schoonmaakbedrijf Garritsen in euro’s exclusief B.T.W., andere belastingen, heffingen en rechten.
2. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Schoonmaakbedrijf Garritsen gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.
3. Schoonmaakbedrijf Garritsen is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschotbetaling te vragen welke voor aanvang van de werkzaamheden voldaan dient te zijn. De voorschot betaling bedraagt in beginsel 20% van de overeengekomen prijs. In geval van een duur­overeen­komst 20% van de overeengekomen jaarprijs of totaalprijs. Opdrachtgever is gehouden deze voorschotfactuur voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden te voldoen, bij ge­breke waarvan Schoonmaakbedrijf Garritsen gerechtigd is de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat het voorschot is voldaan.
4. Het honorarium van Schoonmaakbedrijf Garritsen wordt berekend op basis van de door Schoonmaakbedrijf Garritsen ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden, waarbij de opdracht dient te worden gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis.
5. Het honorarium kan worden vermeerderd met declaraties en verschotten van ingeschakel­de derden, en wordt per periode, per maand, per kwartaal, per jaar of bij de beëindiging van de werkzaamheden aan de wederpartij in rekening gebracht.
6. Betaling dient plaats te vinden op de door Schoonmaakbedrijf Garritsen aangegeven wijze en binnen de daarvoor door Schoonmaakbedrijf Garritsen gestelde termijn, doch in elk geval uiter­lijk binnen 30 dagen na factuur­datum. Aan wederpartij komt geen recht tot opschorting en/of verrekening toe.
7. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke dan is hij van rechtswege in verzuim. In dat geval is hij aan Schoonmaakbedrijf Garritsen naast de hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd. Ook is opdrachtgever in dat geval aan Schoonmaakbedrijf Garritsen de kosten verschuldigd die zij dient te maken om tot invordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten zullen dan minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen.
8. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Schoonmaakbedrijf Garritsen gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

VIII. OVERMACHT
1. Wanneer Schoonmaakbedrijf Garritsen de overeengekomen werkzaamheden als gevolg van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren en deze over­macht tijdelijk van aard is, blijft de opdrachtgever aan Schoonmaakbedrijf Garritsen de voor de volledige werkzaamheden overeengekomen prijs verschuldigd, zulks maximaal voor en periode van drie maanden. Bij overmacht van tijdelijke aard is Schoonmaakbedrijf Garritsen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandig­heid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

2. Na het verstrijken van de periode van drie maanden als hiervoor bedoeld, zullen partijen bij het voortduren van de overmacht aan de zijde van de opdrachtgever met elkaar in overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst. Is naar het oordeel van Schoonmaakbedrijf Garritsen de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
3. Schoonmaakbedrijf Garritsen is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
4. Indien de opdrachtgever in een overmacht situatie komt, dient hij Schoonmaakbedrijf Garritsen daarvan onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet op overmacht zal kunnen beroepen.
5. In geval Schoonmaakbedrijf Garritsen in een overmacht situatie komt, kan opdrachtgever op geen enkele wijze aanspraak maken op enige vergoeding. In een dergelijk geval zal Schoonmaakbedrijf Garritsen de keuze hebben om de werkzaamheden welke als gevolg van de over­macht niet uitgevoerd kunnen worden na het beëindigen van de overmacht in te halen c.q. alsnog uit te voeren, of deze niet meer uit te voeren. In dat laatste geval worden die werk­zaamheden op de totaalprijs in mindering gebracht.

IX. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Indien Schoonmaakbedrijf Garritsen bij de voorbereiding of uitvoering van de opdracht producten van de geest gebruikt of heeft gebruikt, komen de intellectuele eigendomsrechten die hierop krachtens de Wet rusten Schoonmaakbedrijf Garritsen onverminderd toe. Het is de wederpartij niet toegestaan deze producten te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel zonder toestemming van Schoonmaakbedrijf Garritsen aan derden ter hand te stellen.
2. De wederpartij garandeert Schoonmaakbedrijf Garritsen te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, Schoonmaakbedrijf Garritsen niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij Schoonmaakbedrijf Garritsen volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Schoonmaakbedrijf Garritsen geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

X. AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van de verplichtingen van Schoonmaakbedrijf Garritsen uit de opdracht, is de aansprake­lijkheid van Schoonmaakbedrijf Garritsen beperkt tot het bedrag van de overeen­gekomen totaalprijs voor de desbetreffende werkzaamheden, doch in elk geval tot het bedrag waar­voor Schoonmaakbedrijf Garritsen zich ter zake heeft verzekerd. In geval de overeenkomst het periodiek verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten betreft wordt onder totaalprijs verstaan, het bedrag dat overeenkomst met de looptijd van de overeenkomst zulks tot een maximum van 12 maanden.
2. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de (niet behoor­lijke) uitvoering van de werkzaamheden, is Schoonmaakbedrijf Garritsen niet aansprakelijk, voor zover die aansprakelijkheid niet dwingend in de wet geregeld is, of het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Schoonmaakbedrijf Garritsen. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Schoonmaakbedrijf Garritsen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen, doch in elk geval tot het bedrag waar­voor Schoonmaakbedrijf Garritsen zich ter zake heeft verzekerd.
3. De wederpartij vrijwaart Schoonmaakbedrijf Garritsen tegen alle aanspraken welke op eniger­lei wijze met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
4. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade die Schoonmaakbedrijf Garritsen bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden lijdt als gevolg van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige gedraging. Enige beperking van deze aansprakelijkheid op welke wijze ook zal tussen partijen niet rechtsgeldig zijn.
5. Het is opdrachtgever verboden om werknemers van Schoonmaakbedrijf Garritsen tijdens de looptijd van hun arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en Schoonmaakbedrijf Garritsen als ook gedurende een periode van 6 maanden nadien, in dienst te nemen of op enige andere wijze, direct of indirect, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. In geval van overtreding, verbeurt opdrachtgever een boete van € 2.500 per overtreding, te vermeerderen met € 100 per dag dat deze overtreding voortduurt. De boete komt Schoonmaakbedrijf Garritsen toe, onverminderd haar recht op nakoming of volledige schadevergoeding.

XI. RECLAMES
1. De opdrachtgever is gehouden om de door Schoonmaakbedrijf Garritsen verrichtte werk­zaamheden na voltooiing c.q. oplevering te controleren.
2. Een eventuele reclame wordt door Schoonmaakbedrijf Garritsen slechts in behandeling genomen indien deze Schoonmaakbedrijf Garritsen schriftelijk bereikt binnen 7 dagen na voltooiing en/of oplevering van de werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft, dan wel indien de gestelde tekort­koming niet eerder ontdekt had kunnen worden, binnen 7 dagen na ontdekking van deze tekortkoming.
3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
4. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Nadien verrichte reclames worden door Schoonmaakbedrijf Garritsen niet in behandeling genomen.
5. Indien de reclame door Schoonmaakbedrijf Garritsen gegrond wordt bevonden, is Schoonmaakbedrijf Garritsen uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
6. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalings­verplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. Zulks echter alleen betreffende het werk waarop de reclame ziet.

XII. OPSCHORTINGSRECHT
1. Schoonmaakbedrijf Garritsen is bevoegd de verdere nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de wederpartij volledig aan haar (opeisbare) verplichting heeft voldaan.

XIII. EIGENDOMMEN VAN WEDERPARTIJ EN DERDEN

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of namens de wederpartij aan Schoonmaakbedrijf Garritsen zijn toevertrouwd, zal zij goede zorg aanwenden. Alle zaken van de wederpartij verblijven voor haar risico bij Schoonmaakbedrijf Garritsen, waartoe de wederpartij desgewenst zelf een verzekering kan afsluiten.

 XIV. RETENTIERECHT

1. Schoonmaakbedrijf Garritsen is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij onder enigerlei titel van de wederpartij onder zich heeft, terug te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen zij haar verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien Schoonmaakbedrijf Garritsen zich genoodzaakt ziet haar retentierecht uit te oefenen, is zij tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten.

XV. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle overeenkomsten tussen Schoonmaakbedrijf Garritsen en haar wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

XVI. GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van Schoonmaakbedrijf Garritsen is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. Schoonmaakbedrijf Garritsen is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken, in welk geval de zaak aan de burgerlijke rechter zal worden voorgelegd.
3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage, zal dat gebeuren door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbrache, conform het door haar opgestelde reglement.

XVII. Wijzigingen algemene voorwaarden
1. Schoonmaakbedrijf Garritsen is gerechtigd deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst  te wijzigen, als ook bij de verlening van de overeenkomst. In dat geval zal zij aan opdrachtgever de gewijzigde algemene voorwaarden schriftelijk doen toekomen.
2. Wanneer opdrachtgever niet binnen drie weken na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden tegen de toepasselijkheid daarvan schriftelijk protesteert, worden de nieuwe voorwaarden geacht op de overeenkomst of de verlengde overeenkomst van toepassing te zijn. Wanneer opdrachtgever binnen deze termijn wel protesteert, blijven de voorheen geldende voorwaarden onverkort van kracht. Een dergelijk protest doet niets af aan de looptijd en/of verlenging van de overeenkomst